Vår miljöpolicy

Kaffepunktens miljöpolicy är mycket viktig för oss, och den är kommunicerad till samtliga medarbetare. Policyn är relevant och beskriver vårt åtagande om ständig förbättring. Miljöpolicyn är ett levande dokument som revideras löpande, och minst en gång per år.

Kaffepunktens Miljöpolicy

Kaffepunktens miljöpolicy utgår från en insikt om att de resurser vi dagligen nyttjar är begränsade samt att den negativa miljöpåverkan är större än den positiva. Vår miljöpolicy är vägledande för att minska vår egen miljöpåverkan och för miljöpåverkan i leverantörsleden. Vi skall kontinuerligt och stegvis minska vår påverkan på den yttre miljön i vår egen verksamhet, via våra produkter och våra leverantörer. Vår ambition är att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Ett krav för att kunna lyckas i vår strävan är att vi är ödmjuka inför utmaningen.

Miljöpolicyn omfattar såväl Kaffepunktens egen verksamhet och produkter som våra relationer med medarbetare och leverantörer.

Vårt miljöarbete är under ständig förbättring vilket även skall avspeglas genom att miljöpolicyn, miljömålen och miljökraven kontinuerligt revideras och utvecklas. Vår långsiktiga ambition är att arbeta för att minska miljöpåverkan i hela kedjan av produkter och tjänster. Vår filosofi är att genom närvaro, dialog och aktivt engagemang skapa snabbare förändring och positiv utveckling. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner, för att säkerställa produkternas kvalitet och säkerhet och minska produkternas miljöpåverkan.

Alla huvudleverantörer omfattas av kraven i vår miljöpolicy. Vi arbetar för att våra huvudleverantörer skall uppfylla vår policy genom att själva ta ansvar, eller att de har tagit fram egna miljöpolicys som motsvarar vår, och så långt möjligt nå bakåt i underleverantörsledet med våra gemensamma krav. Vårt miljöarbete ska stadigtvis uppgraderas, och i detta ingår regelbunden översyn av leverantörer, råvaror, transportsätt och våra egna arbetssätt. Vår attityd skall kännetecknas av öppenhet och saklighet i dialogen och samarbetet med våra medarbetare, leverantörer, myndigheter och samhället.

Det innebär att vi skall:

  • ha en öppen dialog om miljöfrågor med våra anställda, och säkerställa att alla har fått relevanta kunskaper om vår miljöpolicy.
  • ha en öppen dialog om miljöfrågor med våra leverantörer för att öka deras medvetenhet och kunskap om miljöfrågor.
  • samarbeta med partners och organisationer som bidrar till en hållbar utveckling.

Miljöpolicyn och det konkreta miljöarbetet skall vara kända av samtliga medarbetare och finnas externt tillgänglig för alla intressenter. Alla anställda skall medverka till att denna policy efterlevs. Policyn är fastställd av Kaffepunktens företagsledning och följs upp årligen eller efter behov.

Vår gemensamma miljö angår oss alla, och därför krävs det att vi samarbetar för att skapa en hållbar miljö.